ღ~~-‘๑’- ♥C19 Class™-‘๑’-♥~~ ღ

ღ~~-‘๑’- ♥C19 Class™-‘๑’-♥~~ ღ

Dành cho những ai là member of C19 class friendly
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
Top posters
kadoll
 
Hoang_Lang_Tu_kool_c19
 
Ngố AngGy
 
Punnie
 
dinhhonghai
 
o0.Mon.0o
 
N1
 
nato135
 
Pinks
 
my love is c19 class
 
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search

Share | 
 

 Thư giãn chút chơi với cặp đôi "trời sinh" Gia và Thảo.

Go down 
Tác giảThông điệp
Son_of_EoinTổng số bài gửi : 2
Join date : 11/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Thư giãn chút chơi với cặp đôi "trời sinh" Gia và Thảo.   Tue Jan 11, 2011 8:27 pm

CHUYEÄN TÌNH GIA VAØ THAÛOPro5 cuûa caëp vôï choàng naøy:* Choàng: -Teân: Nguyeãn Hoaøng
Gia
-Sinh ngaøy: 31/4/1995, taïi
beänh vieän Bieân Hoaø. . -Nickname: oâng giaø Gia, Gia
khuøng, Gia cöùt lôïn, Betthoven.
* Vôï: -Teân: Nguyeãn Thò Phöông Thaûo-Sinh ngaøy: 30/2/1995, taïi
beänh vieän Bieân Hoøa.
-Nickname: Thaûo ñieân, Thaûo
töï kæ, baø giaø Thaûo.
Ghi chuù: ñaây laøchuyeän tình cuûa
Thaûo ñieân vaø Gia khuøng cuûa lôùp C19 tröôøng THPT Traàn Phuù, döïa theo
taøi lieäu maät coøn soùt laïi cuûa tình baùo quoác teá FBI vaø ñaõ ñöôïc CNN & BBC coâng chieáu
treân toaøn Theá giôùi.
Caâu chuyeän baét ñaàu.Hoï ñöôïc sinh ra trong beänh
vieän Bieân Hoaø, 1 nôi yeân tónh, thoaûi maùi, ít ngöôøi naøo coù ñuû “trình
ñoä ñieân” ñeå zoâ beänh vieän naøy.Chò Thaûo ñieân (vieát taét Tñ) sau khi ra
ñôøi 2 thaùng 1 ngaøy thì maûnh gheùp tình iu cuûa chò- anh Gia khuøng (vieát
taét Gk) –ñaõ xuaát hieän. Töø ñoù, ngaøy naøo anh chò cuõng chôi vôùi nhau,
nhoû chôi kieåu nhoû, lôùn chôi kieåu lôùn. Ôû caáp 1 & caáp 2, do bònh
tình cuûa Tñ chuyeån bieán naëng hôn neân Gk khoâng theå chôi vôùi Tñ nhö
tröôùc nöõa.Bôûi trong thôøi gian naøy, neáu Gk chôi vôùi Tñ thì chò aáy ko
theå kieåm soaùt vaø coù theå coù nhöõng ñoøi hoûi vöôït taàm ñaùp öùng cuûa
Gk. Hoï ko gaëp nhau töø ñoù. Nhöng oâng trôøi ñaõ ko nôõ chia caét ñoâi uyeân
öông naøy. Ñònh meänh ñaõ cho hoï gaëp laïi nhau khi cuøng hoïc caáp 3 döôùi
maùi tröôøng Traàn Phuù. Tuy Gk ko nhaän ra Tñ nhöng vôùi baûn naêng nhaïy beùn
cuûa ngöôøi phuï nöõ (nhaát laø khi bò ñieân, baûn naêng naøy caøng boäc loä
roõ hôn) chæ vôùi laàn ñaàu gaëp maët chò ñaõ nhaän ra tình iu cuûa mình. Theá
neân, Tñ ñaõ nhaøo vaøo cuoäc tình cuûa mình, vôùi 1 tình iu maõnh lieät roäng
nhö bieån vaø cao hôn caây naám, maëc keä bao khoù khaên gian trôû, raát nhìu
tình ñòch (ñieån hình laø Naám Luøn vaø Haø Thanh). Nhöng buøn thay, anh Gk vì
ham cuûa laï neân ñaõ nhaãn taâm vöùt boû tình yeâu gaàn 15 naêm trôøi ñeå ñuù
ñôûn vôùi Naám Luøn. Hoï heïn hoø vaø raát thích uoáng caø pheâ cuøng nhau, caø
ngay choã pheâ, pheâ ngay choã caø. Nhöng chuyeän gì ñeán cuõng seõ ñeán. Hoâm
aáy, Gk vaø Naám Luøn ñang caø pheâ, Tñ bieát chuyeän, vaø vôùi noãi caêm thuø
toät cuøng, chò loàng loän nhö moät con boø ñieân xoâng vaøo phoøng caø pheâ
thì thaáy 2 ngöôøi kia “traàn truïi vôùi thieân nhieân, hoàn nhieân nhö caây
coû”. Tñ böùc xuùc quaù töï böùt nuùt vaø lao ñeán hoûi Gk:”Em vôùi noù… ai böï
hôn?”. Gk phaân vaân moät hoài laâu roài traû lôøi:” Cuûa em teo hôn cuûa noù”.
Tñ ñieân leân ñaïp con Naám ra khoûi phoøng roài heùt (moät tieáng heùt thaát
thanh vang voïng xuoáng caû oan hoàn ñòa phuû) :“Em seõ cho anh thaáy caø pheâ
cuûa ai ngon hôn". Vaø vôùi ngoïn löûa ñang buøng chaùy trong cô theå, Tñ
ñaõ duøng moïi xì-kill tích luõy ñöôïc nhö laø” boø caïp chuùa” aùp duïng vôùi
Gk. Luùc ñoù, Tñ nhö moät con khæ ñoùi thaáy traùi chuoái chín moïng, lao ñeán
nhö moät côn baõo caáp 12. Gk duøng ñuû moïi thöù vuõ löïc daõ man nhöng ko
theå laøm Tñ töø boû í ñònh cuûa mình. Cuoái cuøng, tröôùc söùc maïnh “löïc
ñieàn” cuûa Tñ, Gk ñaønh ñeå maëc caùi buoàng chuoái cuûa mình. Ñeâm ñoù, caû
khu phoá ko ai nguû ñöôïc bôûi tieáng gaàm ruù, tru treùo phaùt ra töø caên
phoøng nhoû. Ñeán khi Naám Luøn phaù cöûa xoâng vaøo ñöôïc thì Gk ñaõ bò Tñ
huùt heát sinh khí. Naám laëng leõ ra veà, nhöôøng giöôøng cho ñoâi uyeân öông
treû. 2 thaùng sau, Tñ göûi cho Gk moät moùn quaø. Gk môû ra thì thaáy moät
caùi que vôùi 2 vaïch ñoû. Gk chæ bieát haù hoác moàm nhìn vaø laåm baåm:” OÂi!
Mình maïnh ñeán theá sao”. Sau ñoù laø moät ñaùm cöôùi trong khoâng gian ñaày
muøi tröùng thoái vaø deùp laøo cuûa hai hoï & khaùch môøi.
And they live happy everafter!The
End
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Thư giãn chút chơi với cặp đôi "trời sinh" Gia và Thảo.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 0983480889 Máy bơm nước sinh hoạt Pentax, máy bơm cứu hỏa chạy điện Pentax, máy bơm nước Pentax, bơm nước Pentax, Bơm Pentax

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ღ~~-‘๑’- ♥C19 Class™-‘๑’-♥~~ ღ :: Time For Change :: Sweet Couple-
Chuyển đến